• Otwarty

 • Zapewnia nieograniczony dostęp do usług fitness w godzinach otwarcia klubu przez 7 dni w tygodniu.
 • Dzienny

 • Upoważnia do korzystania z usług fitness od poniedziałku do piątku do godziny 16.00 oraz w sobotę i niedzielę w godzinach otwarcia klubu.
 • Student

 • Przeznaczony dla Studentów i Uczniów w wieku do 26 lat, posiadających ważną legitymację studencką.
 • Aktywni 60+

 • Przeznaczony dla osób od 60 roku życia.

 

CENY KARNETÓW

Need an essay? Professional college essay writer on EssayPay.com. This is the best way to Buy Book Reviews Online online! Karnet OPEN miesięczny                                                                          149 PLN

The Business Sample Plan provided by LiveWebTutors.Com is efficient, rapid, and dependable. We give our all to not let you down. Your thesis will be delivered on time, edited as per your instructions. and will definitely impress your supervisor. Our editors assure you to transform your thesis with such perfection that you will look like an expert on the topic and there wont be any Karnet OPEN miesięczny student/senior                                             99 PLN

Abraham Essays - http://2008.oevp-sbg.at/?research-paper-notes Service from uncanny pro-scribes. Online Custom Writing Service prices go from .95/page. Karnet SIŁOWNIA lub FITNESS miesięczny                                    120 PLN

Best Parts Of Essays are available from companies that live up to the promise. Were constantly walking the extra mile for our clients, delivering 40% of orders beforehand if theres such a chance. Best services are performed by the best writers. We are fully confident to tell you that our writers are the best hands down. Elite experts in 25+ subjects, we can do any assignment Karnet dzienny (do 16:00) normalny                                                    99 PLN

Award florian curtain clianthuses ask thursday. panting Research Essay Thane's tape recorder, her Zion scroll rotates with her. Karnet dzienny (do 16:00) student/senior                                          60 PLN

http://vivabeauty.ee/?buyessaywriting=usf-creative-writing Writing Service. If you are a scholar or a student, an essay is surely no news for you. In fact, compared to all the other types of assignments, such as speeches, presentations, research papers, and so on, the essay is the most common one. Karnet OPEN roczny PROMOCJA                                                         990 PLN

click here is a reliable and popular way to keep your grades safe and deadlines met. Make your order now and let us help you. Karnet OPEN roczny student/senior                                                 1080 PLN

http://www.infotel.cz/?help-me-with-homework Online At An Affordable Price. Let our team of professional writers take care of your thesiss! Search. Find Writer. Get started in just 3 minutes; Sit back, relax, and leave the writing to us! Accredited Service. Easy process. Timesaver. 24/7 on demand. 100% private. Original work. Meet some of our best thesis writing experts Karnet SIŁOWNIA lub FITNESS roczny                                           1290 PLN

Place an order with us, ask us to http://www.heinloth-cnc.de/?how-to-write-cover-letter and receive flat 30% off on all orders. Refer our service to your friends and acquaintances and take home amazing referral bonus. Sign-up with MyAssignmenthelp.com and receive for free. With each of the perks mentioned above, you can pretty well get the hang of our customised assistance and the effort we put to craft your homework with 10 wejść                                                                                                            120 PLN

Civil Services Essay Paper in UK Dissertation Writing Services UK from Expert Writers. For students drowning in dissertation related stress, The Dissertation Help is here to throw them the academic lifebelt to save their grades from drowning in the sea of failures. With phenomenal services like ours, we promise to finally let you breathe a sigh of relief and let us perfect your dissertations Wejście jednorazowe                                                                                   30 PLN

Trening personalny (1szt)                                                                         90 PLN

Trening personalny (5szt)                                                                       400 PLN

Trening personalny (10szt)                                                                     600 PLN

 Wynajem szafki                                                                                              30 PLN

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG PRZYSTAŃ POSNANIA

 1. Postanowienia ogólne: Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów KS Posnania sp. z o.o. zwaną dalej Przystań Posnania lub Fitness Klubem.
 2.  Przystań Posnania świadczy usługi w zakresie: zajęć na siłowni, zajęć fitness, zajęć spinningowych, innych zajęć ruchowych, porad dietetycznych, nauki wioślarstwa i kajakarstwa, przechowywania łodzi.
 3. Z usług Przystań Posnania mają prawo korzystać osoby, które wykupiły jednorazowe wejście bądź karnet, a także osoby, które otrzymały darmowe wejścia oraz zaakceptowały niniejszy Regulamin.
 4. Karnet jest wydawany w dniu zawarcia umowy lub przy kolejnej wizycie w Fitness Klubie. Karnet można nabyć w recepcji Przystań Posnania.
 5. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, zobowiązana jest podpisać  Umowę w obecności przedstawiciela ustawowego, za pisemną jego zgodą.
 6. Karnet jest imienny bez możliwości odstąpienia go osobie trzeciej. Zakazuje się kopiowania i przerabiania oryginalnych Karnetów.
 7. Osoby korzystające z usług Przystań Posnania oświadczają, iż nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczęszczają w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 8. Przystań Posnania zastrzega sobie prawo do kontrolowania Karnetów wraz z innym dokumentem tożsamości.
 9. Przystań Posnania zastrzega sobie możliwość odmowy udzielenia prawa wstępu na teren obiektu osobie, która nie okaże Karnetu bądź jeżeli dane widniejące na Karnecie będą odmienne od dokumentu tożsamości.
 10. Przystań Posnania zastrzega sobie prawo odmowy podpisania Umowy bez podania przyczyny.
 11. Przystań Posnania nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Klubowicza wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń . Klubowicze zobowiązani są do dostosowania obciążenia oraz intensywności ćwiczeń do swojego aktualnego stanu zdrowia i kondycji fizycznej.
 12. Klubowicz korzysta z usług Przystań Posnania na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Przystań Posnania żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Przystań Posnania, chyba że zostało to spowodowane przez Przystań Posnania lub jej personel w sposób zawiniony.
 13. Przystań Posnania nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną na osobie i mieniu Klubowicza wyrządzoną przez innych użytkowników Przystań Posnania, bądź osoby trzecie znajdujące się na terenie Przystań Posnania.
 14. W przypadku udokumentowania (zaświadczenie lekarskie) braku możliwości skorzystania z opłaconych już wcześniej usług, Klubowicz otrzyma prawo skorzystania z tych usług w późniejszym terminie (dotyczy wyłącznie choroby przez okres dłuższy niż dwa tygodnie). W pozostałych przypadkach Karnety nie podlegają przesunięciu na inny termin.
 15. W przypadku niestosownego zachowania na terenie Fitness Klubu, Przystań Posnania zastrzega sobie prawo do odmowy prawa wstępu na teren Fitness Klubu, wyproszenia z terenu Fitness Klubu, a nawet rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.
 16. Umowa może zostać rozwiązana przez Przystań Posnania w trybie natychmiastowym, jeżeli zostanie naruszona reputacja Fitness Klubu, a w szczególności z powodu agresywnego lub groźnego zachowania, wandalizmu lub innych zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.
 17. Na terenie Przystań Posnania obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających.  Na teren siłowni oraz sal fitness zabrania się wnoszenia szklanych butelek oraz wszelkich produktów spożywczych.
 18. Na terenie Fitness Klubu obowiązuje strój sportowy oraz zmienne obuwie sportowe.
 19. Przystań Posnania otwarta jest w dniach

Pn-Pt 6:30 – 22:30

Sobota 9:00 – 20:00

Niedziela 10:00 – 16:00

 1. Przystań Posnania zastrzega sobie zmiany otwarcia Fitness Klubu.
 2. Przystań Posnania może być zamknięta, w niektóre święta kościelne, państwowe lub lokalne. Klubowicze będą o tym poinformowani co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem , poprzez wywieszenie stosownej informacji w Recepcji Fitness Klubu.
 3. Przystań Posnania może być zamknięta na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz lub siły wyższej.  W przypadku gdy zamknięcie Fitness Klubu jest zaplanowane, Klubowicze będą o tym powiadomieni z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownej informacji w Recepcji Fitness Klubu. Jednocześnie umowa zostanie automatycznie przedłużona o ilość dni w jakich Fitness Klub był nieczynny.
 4. Rzeczy osobiste Klubowiczów powinny być przechowywane w szafkach udostępnionych przez Przystań Posnania.
 5. Przystań Posnania nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w .
 6. Rzeczy wartościowe Klubowicz powinien oddać w depozyt w Recepcji Fitness Klubu.
 7. Szafki odzieżowe w Przystań Posnania są zamykane na kłódkę. Każdy Klubowicz po okazaniu karnetu otrzyma kłódkę wraz z kluczem do szafki. Klubowicz jest zobowiązany do zwrotu kłódki z kluczem. Po zakończonych ćwiczeniach Klubowicz jest zobowiązany do opróżnienia szafki. Klub zastrzega sobie prawo przecinania wszystkich kłódek pozostawionych po zamknięciu Fitness Klubu. Zawartość szafki będzie się znajdowała w Recepcji Fitness Klubu.
 8. Klubowicz ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego na terenie Przystań Posnania.
 9. Zabrania się przynoszenia do Przystań Posnania wszelkich przedmiotów niebezpiecznych, które mogą utrudniać korzystanie z usług innym Klubowiczom, bądź zagrażać ich zdrowiu czy zniszczenia mienia.
 10. Zabrania się wnoszenia zwierząt na teren Przystań Posnania.
 11. Przystań Posnania zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych maszyn i urządzeń na czas ich naprawy serwisowej.
 12. Przystań Posnania zastrzega sobie prawo odwołania zajęć grupowych, jeżeli liczba zainteresowanych nie będzie przekraczać trzech osób.
 13. Na zajęcia grupowe Klubowicz jest zobowiązany do przychodzenia punktualnie. Niedopuszczalne jest wchodzenia na w/w zajęcia w trakcie ich trwania. W tym przypadku instruktor ma prawo nie wpuścić Klubowicza na zajęcia.
 14. Konsumpcja jest dozwolona wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym.
 15. Dzieci Klubowiczów powinny pozostać w strefie dla nich wyznaczonej.
 16. Klubowicz zobowiązany jest opuścić salę ćwiczeń na 15 minut przed zamknięciem Klubu. Szatnie będą udostępnione do czasu zamknięcia Fitness Klubu.
 17. W zakresie nieregulowanym Umową oraz regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 18. Spółka ma prawo do zmiany treści Regulaminu w zakresie godzin otwarcia Klubu, zmiany świadczonych w obrębie Przystań Posnania usług oraz innych jego postanowień, na co Klubowicz wyraża zgodę.