• Otwarty

 • Zapewnia nieograniczony dostęp do usług fitness w godzinach otwarcia klubu przez 7 dni w tygodniu.
 • Dzienny

 • Upoważnia do korzystania z usług fitness od poniedziałku do piątku do godziny 16.00 oraz w sobotę i niedzielę w godzinach otwarcia klubu.
 • Student

 • Przeznaczony dla Studentów i Uczniów w wieku do 26 lat, posiadających ważną legitymację studencką.
 • Aktywni 60+

 • Przeznaczony dla osób od 60 roku życia.

 

CENY KARNETÓW

Term Papers In Translation service is the place where you can find professionals in any kind of writing. Just tell us what you need, and we will contact you soon. Benefits of Dissertation Help Online. Our team works non-stop to improve its service. We consider clients feedback and implement technical changes to our service using up-to-date technologies. It is how we have managed to remain on Karnet OPEN miesięczny                                                                          149 PLN

Our my site service really believes in successful meeting the most strict deadlines our clients have every student day! Rely upon our talented team! Karnet OPEN miesięczny student/senior                                             99 PLN

Get Personal Essay College Admission in Texas for dissertation writing, data analysis, proposal writing and proofreading services via our expert dissertation writer. Karnet SIŁOWNIA lub FITNESS miesięczny                                    120 PLN

You have stumbled upon one of the best web links online. If you are stressed by tons of assignments - our professional academic help is here Karnet dzienny (do 16:00) normalny                                                    99 PLN

High-quality research Phd Thesis Proposal for all purposes. Affordable prices, the best specialists on the web and 24/7 service Karnet dzienny (do 16:00) student/senior                                          60 PLN

Best Dissertation. Writing Service. Order Now Live Chat. The Guarantees We Offer You. In spite of having the Write My Thesis Thesis UK working with us and knowing that we can completely trust our great team, we still prefer to keep our clients assured with the following guarantees that we can always offer them. These include: On-Time Delivery of All Work. We, a premium online dissertation Karnet OPEN roczny PROMOCJA                                                         990 PLN

Looking for the best way to get top & best custom essay writing services! Try our custom essay writing service, Online Dissertation Help Database Karnet OPEN roczny student/senior                                                 1080 PLN

Our best essay writing services offer Dissertation Committee Chairperson high-quality help to all students in need for a reasonable price. When Masterpapers.com Karnet SIŁOWNIA lub FITNESS roczny                                           1290 PLN

This Buy Assignment is for real because of A-Quality ?? Unique Papers ?? Student-friendly Prices ?? Total Anonymity ?? Any Deadlines ? 24/7 Support ?? 10 wejść                                                                                                            120 PLN

EssayPro, Online Help Trig Homework! Our essay and dissertation writing service fulfills every write my dissertation request with the highest level of urgency. Moreover, each professional writer handles their assignments with the utmost care to ensure that the quality is on a high level! 10% Promo Code - JG3T61 Wejście jednorazowe                                                                                   30 PLN

Trening personalny (1szt)                                                                         90 PLN

Trening personalny (5szt)                                                                       400 PLN

Trening personalny (10szt)                                                                     600 PLN

 Wynajem szafki                                                                                              30 PLN

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG PRZYSTAŃ POSNANIA

 1. Postanowienia ogólne: Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów KS Posnania sp. z o.o. zwaną dalej Przystań Posnania lub Fitness Klubem.
 2.  Przystań Posnania świadczy usługi w zakresie: zajęć na siłowni, zajęć fitness, zajęć spinningowych, innych zajęć ruchowych, porad dietetycznych, nauki wioślarstwa i kajakarstwa, przechowywania łodzi.
 3. Z usług Przystań Posnania mają prawo korzystać osoby, które wykupiły jednorazowe wejście bądź karnet, a także osoby, które otrzymały darmowe wejścia oraz zaakceptowały niniejszy Regulamin.
 4. Karnet jest wydawany w dniu zawarcia umowy lub przy kolejnej wizycie w Fitness Klubie. Karnet można nabyć w recepcji Przystań Posnania.
 5. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, zobowiązana jest podpisać  Umowę w obecności przedstawiciela ustawowego, za pisemną jego zgodą.
 6. Karnet jest imienny bez możliwości odstąpienia go osobie trzeciej. Zakazuje się kopiowania i przerabiania oryginalnych Karnetów.
 7. Osoby korzystające z usług Przystań Posnania oświadczają, iż nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczęszczają w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 8. Przystań Posnania zastrzega sobie prawo do kontrolowania Karnetów wraz z innym dokumentem tożsamości.
 9. Przystań Posnania zastrzega sobie możliwość odmowy udzielenia prawa wstępu na teren obiektu osobie, która nie okaże Karnetu bądź jeżeli dane widniejące na Karnecie będą odmienne od dokumentu tożsamości.
 10. Przystań Posnania zastrzega sobie prawo odmowy podpisania Umowy bez podania przyczyny.
 11. Przystań Posnania nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Klubowicza wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń . Klubowicze zobowiązani są do dostosowania obciążenia oraz intensywności ćwiczeń do swojego aktualnego stanu zdrowia i kondycji fizycznej.
 12. Klubowicz korzysta z usług Przystań Posnania na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Przystań Posnania żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Przystań Posnania, chyba że zostało to spowodowane przez Przystań Posnania lub jej personel w sposób zawiniony.
 13. Przystań Posnania nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną na osobie i mieniu Klubowicza wyrządzoną przez innych użytkowników Przystań Posnania, bądź osoby trzecie znajdujące się na terenie Przystań Posnania.
 14. W przypadku udokumentowania (zaświadczenie lekarskie) braku możliwości skorzystania z opłaconych już wcześniej usług, Klubowicz otrzyma prawo skorzystania z tych usług w późniejszym terminie (dotyczy wyłącznie choroby przez okres dłuższy niż dwa tygodnie). W pozostałych przypadkach Karnety nie podlegają przesunięciu na inny termin.
 15. W przypadku niestosownego zachowania na terenie Fitness Klubu, Przystań Posnania zastrzega sobie prawo do odmowy prawa wstępu na teren Fitness Klubu, wyproszenia z terenu Fitness Klubu, a nawet rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.
 16. Umowa może zostać rozwiązana przez Przystań Posnania w trybie natychmiastowym, jeżeli zostanie naruszona reputacja Fitness Klubu, a w szczególności z powodu agresywnego lub groźnego zachowania, wandalizmu lub innych zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.
 17. Na terenie Przystań Posnania obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających.  Na teren siłowni oraz sal fitness zabrania się wnoszenia szklanych butelek oraz wszelkich produktów spożywczych.
 18. Na terenie Fitness Klubu obowiązuje strój sportowy oraz zmienne obuwie sportowe.
 19. Przystań Posnania otwarta jest w dniach

Pn-Pt 6:30 – 22:30

Sobota 9:00 – 20:00

Niedziela 10:00 – 16:00

 1. Przystań Posnania zastrzega sobie zmiany otwarcia Fitness Klubu.
 2. Przystań Posnania może być zamknięta, w niektóre święta kościelne, państwowe lub lokalne. Klubowicze będą o tym poinformowani co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem , poprzez wywieszenie stosownej informacji w Recepcji Fitness Klubu.
 3. Przystań Posnania może być zamknięta na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz lub siły wyższej.  W przypadku gdy zamknięcie Fitness Klubu jest zaplanowane, Klubowicze będą o tym powiadomieni z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownej informacji w Recepcji Fitness Klubu. Jednocześnie umowa zostanie automatycznie przedłużona o ilość dni w jakich Fitness Klub był nieczynny.
 4. Rzeczy osobiste Klubowiczów powinny być przechowywane w szafkach udostępnionych przez Przystań Posnania.
 5. Przystań Posnania nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w .
 6. Rzeczy wartościowe Klubowicz powinien oddać w depozyt w Recepcji Fitness Klubu.
 7. Szafki odzieżowe w Przystań Posnania są zamykane na kłódkę. Każdy Klubowicz po okazaniu karnetu otrzyma kłódkę wraz z kluczem do szafki. Klubowicz jest zobowiązany do zwrotu kłódki z kluczem. Po zakończonych ćwiczeniach Klubowicz jest zobowiązany do opróżnienia szafki. Klub zastrzega sobie prawo przecinania wszystkich kłódek pozostawionych po zamknięciu Fitness Klubu. Zawartość szafki będzie się znajdowała w Recepcji Fitness Klubu.
 8. Klubowicz ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego na terenie Przystań Posnania.
 9. Zabrania się przynoszenia do Przystań Posnania wszelkich przedmiotów niebezpiecznych, które mogą utrudniać korzystanie z usług innym Klubowiczom, bądź zagrażać ich zdrowiu czy zniszczenia mienia.
 10. Zabrania się wnoszenia zwierząt na teren Przystań Posnania.
 11. Przystań Posnania zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych maszyn i urządzeń na czas ich naprawy serwisowej.
 12. Przystań Posnania zastrzega sobie prawo odwołania zajęć grupowych, jeżeli liczba zainteresowanych nie będzie przekraczać trzech osób.
 13. Na zajęcia grupowe Klubowicz jest zobowiązany do przychodzenia punktualnie. Niedopuszczalne jest wchodzenia na w/w zajęcia w trakcie ich trwania. W tym przypadku instruktor ma prawo nie wpuścić Klubowicza na zajęcia.
 14. Konsumpcja jest dozwolona wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym.
 15. Dzieci Klubowiczów powinny pozostać w strefie dla nich wyznaczonej.
 16. Klubowicz zobowiązany jest opuścić salę ćwiczeń na 15 minut przed zamknięciem Klubu. Szatnie będą udostępnione do czasu zamknięcia Fitness Klubu.
 17. W zakresie nieregulowanym Umową oraz regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 18. Spółka ma prawo do zmiany treści Regulaminu w zakresie godzin otwarcia Klubu, zmiany świadczonych w obrębie Przystań Posnania usług oraz innych jego postanowień, na co Klubowicz wyraża zgodę.