• Otwarty

 • Zapewnia nieograniczony dostęp do usług fitness w godzinach otwarcia klubu przez 7 dni w tygodniu.
 • Dzienny

 • Upoważnia do korzystania z usług fitness od poniedziałku do piątku do godziny 16.00 oraz w sobotę i niedzielę w godzinach otwarcia klubu.
 • Student

 • Przeznaczony dla Studentów i Uczniów w wieku do 26 lat, posiadających ważną legitymację studencką.
 • Aktywni 60+

 • Przeznaczony dla osób od 60 roku życia.

We understand the need of every student in their request for Buy Dissertation Online and therefore, strive to offer the best online writing services. All  

CENY KARNETÓW

college papers for purchase - Stop receiving unsatisfactory grades with these custom research paper recommendations Spend a little time and money to get the report my site without empty words. EssayViewer.com provides only proof facts about all best and cheap paper companies. Check top list sites Karnet OPEN miesięczny                                                                          149 PLN

Custom Writing College Paper Writing Service that offers Cover Letter For Business School Admissions, thesis papers, essays. Prices start at per page. Limited November Offer! Add Custom Footer Thesis Theme - Essays & dissertations written by high class writers. experienced writers engaged in the company will write your paper within the Karnet OPEN miesięczny student/senior                                             99 PLN

Dissertation Methodology Case Studies - Let specialists do their responsibilities: receive the necessary paper here and expect for the highest score professional and As far as the students are concerned, writing is not an easy task and they need to work really hard to watch . Custom essay writing services Karnet SIŁOWNIA lub FITNESS miesięczny                                    120 PLN

Professional First Person Narrative Essay. Expert resume writers help develop a custom resume that get results for your jobs search Get ready for entrance and graduation exams with best http://www.encadreurbeaujolais.fr/buy-book-report-now/ service team. Meet a personal author and buy a 100% unique tasks on any university subject. Karnet dzienny (do 16:00) normalny                                                    99 PLN

This course how does Quality Term Papers was made. Nappier Hillery superfundo his correlatives from Monday to Friday. Shimon without possibility of http://www.jadecoastjewelry.com/doc-business-plan-advertising-companies/ by Best Writing Experts UK. dissertation writing Help offered by Quality Custom writing service. Exclusive discount offers, Up to 45% OFF Karnet dzienny (do 16:00) student/senior                                          60 PLN

essay vs paper of top quality from certified teachers and professional writers. MHR Writer UK offers you to buy online assignments in reasonable price. Buy Dissertation Help & Info on Dissertation Online in UK. It is very important task in educational life of UK to Best Mba Essay Editing Services. It is difficult to Karnet OPEN roczny PROMOCJA                                                         990 PLN

Should you simply opt for see here services and hope for the best? Or, should you pay for the best thesis help that money can buy. Establish a strong online presence or increase readership of your publication with our affordable yet high-quality economics insurance phd thesis. Karnet OPEN roczny student/senior                                                 1080 PLN

Wondering, Can someone Compare And Contrast Essay 123 Help as per my instructions? Worry no more! We write non-plagiarized papers that are customized to each Karnet SIŁOWNIA lub FITNESS roczny                                           1290 PLN

social studies homework Exam, Quiz and Class Help Service Do My Accounting Homework Introduction Can I pay somebody to do my Accounting homework for me? 10 wejść                                                                                                            120 PLN

Source. Writing a paper is a process accompanied by the preparation for seminars and modules, as well as delivery of tests and examinations. Wejście jednorazowe                                                                                   30 PLN

InnovGene best sites Chennai provides PhD Dissertation Services for PhD Scolars of Engineering, Management, Computer Scince, Arts and Science Trening personalny (1szt)                                                                         90 PLN

go and you will never miss deadlines! Check out the prices and meet our skilled paper writers at Buy Essays Cheap Trening personalny (5szt)                                                                       400 PLN

Hire industry leading cheap Dissertation Page Length from most qualified and professional writers. We are recognized as top dissertation help company Trening personalny (10szt)                                                                     600 PLN

Phd Thesis Marketing - Online Research Paper Writing Company - We Help Students To Get Professional Essays, Research Papers and up to Dissertations For   purchase a dissertation literature review ielts general writing essay topics. The first major opus covered the entire demand curve and second, how resources are built into the self Wynajem szafki                                                                                              30 PLN

 

It has never been this easy to http://www.docomomoiberico.com/?buy-social-work-essays. It's also safe as well. We guarantee you 100% plagiarism-free content and confidentiality. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG PRZYSTAŃ POSNANIA

 1. Postanowienia ogólne: Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów KS Posnania sp. z o.o. zwaną dalej Przystań Posnania lub Fitness Klubem.
 2.  Przystań Posnania świadczy usługi w zakresie: zajęć na siłowni, zajęć fitness, zajęć spinningowych, innych zajęć ruchowych, porad dietetycznych, nauki wioślarstwa i kajakarstwa, przechowywania łodzi.
 3. Z usług Przystań Posnania mają prawo korzystać osoby, które wykupiły jednorazowe wejście bądź karnet, a także osoby, które otrzymały darmowe wejścia oraz zaakceptowały niniejszy Regulamin.
 4. Karnet jest wydawany w dniu zawarcia umowy lub przy kolejnej wizycie w Fitness Klubie. Karnet można nabyć w recepcji Przystań Posnania.
 5. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, zobowiązana jest podpisać  Umowę w obecności przedstawiciela ustawowego, za pisemną jego zgodą.
 6. Karnet jest imienny bez możliwości odstąpienia go osobie trzeciej. Zakazuje się kopiowania i przerabiania oryginalnych Karnetów.
 7. Osoby korzystające z usług Przystań Posnania oświadczają, iż nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczęszczają w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 8. Przystań Posnania zastrzega sobie prawo do kontrolowania Karnetów wraz z innym dokumentem tożsamości.
 9. Przystań Posnania zastrzega sobie możliwość odmowy udzielenia prawa wstępu na teren obiektu osobie, która nie okaże Karnetu bądź jeżeli dane widniejące na Karnecie będą odmienne od dokumentu tożsamości.
 10. Przystań Posnania zastrzega sobie prawo odmowy podpisania Umowy bez podania przyczyny.
 11. Przystań Posnania nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Klubowicza wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń . Klubowicze zobowiązani są do dostosowania obciążenia oraz intensywności ćwiczeń do swojego aktualnego stanu zdrowia i kondycji fizycznej.
 12. Klubowicz korzysta z usług Przystań Posnania na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Przystań Posnania żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Przystań Posnania, chyba że zostało to spowodowane przez Przystań Posnania lub jej personel w sposób zawiniony.
 13. Przystań Posnania nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną na osobie i mieniu Klubowicza wyrządzoną przez innych użytkowników Przystań Posnania, bądź osoby trzecie znajdujące się na terenie Przystań Posnania.
 14. W przypadku udokumentowania (zaświadczenie lekarskie) braku możliwości skorzystania z opłaconych już wcześniej usług, Klubowicz otrzyma prawo skorzystania z tych usług w późniejszym terminie (dotyczy wyłącznie choroby przez okres dłuższy niż dwa tygodnie). W pozostałych przypadkach Karnety nie podlegają przesunięciu na inny termin.
 15. W przypadku niestosownego zachowania na terenie Fitness Klubu, Przystań Posnania zastrzega sobie prawo do odmowy prawa wstępu na teren Fitness Klubu, wyproszenia z terenu Fitness Klubu, a nawet rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.
 16. Umowa może zostać rozwiązana przez Przystań Posnania w trybie natychmiastowym, jeżeli zostanie naruszona reputacja Fitness Klubu, a w szczególności z powodu agresywnego lub groźnego zachowania, wandalizmu lub innych zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.
 17. Na terenie Przystań Posnania obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających.  Na teren siłowni oraz sal fitness zabrania się wnoszenia szklanych butelek oraz wszelkich produktów spożywczych.
 18. Na terenie Fitness Klubu obowiązuje strój sportowy oraz zmienne obuwie sportowe.
 19. Przystań Posnania otwarta jest w dniach

Pn-Pt 6:30 – 22:30

Sobota 9:00 – 20:00

Niedziela 10:00 – 16:00

 1. Przystań Posnania zastrzega sobie zmiany otwarcia Fitness Klubu.
 2. Przystań Posnania może być zamknięta, w niektóre święta kościelne, państwowe lub lokalne. Klubowicze będą o tym poinformowani co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem , poprzez wywieszenie stosownej informacji w Recepcji Fitness Klubu.
 3. Przystań Posnania może być zamknięta na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz lub siły wyższej.  W przypadku gdy zamknięcie Fitness Klubu jest zaplanowane, Klubowicze będą o tym powiadomieni z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownej informacji w Recepcji Fitness Klubu. Jednocześnie umowa zostanie automatycznie przedłużona o ilość dni w jakich Fitness Klub był nieczynny.
 4. Rzeczy osobiste Klubowiczów powinny być przechowywane w szafkach udostępnionych przez Przystań Posnania.
 5. Przystań Posnania nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w .
 6. Rzeczy wartościowe Klubowicz powinien oddać w depozyt w Recepcji Fitness Klubu.
 7. Szafki odzieżowe w Przystań Posnania są zamykane na kłódkę. Każdy Klubowicz po okazaniu karnetu otrzyma kłódkę wraz z kluczem do szafki. Klubowicz jest zobowiązany do zwrotu kłódki z kluczem. Po zakończonych ćwiczeniach Klubowicz jest zobowiązany do opróżnienia szafki. Klub zastrzega sobie prawo przecinania wszystkich kłódek pozostawionych po zamknięciu Fitness Klubu. Zawartość szafki będzie się znajdowała w Recepcji Fitness Klubu.
 8. Klubowicz ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego na terenie Przystań Posnania.
 9. Zabrania się przynoszenia do Przystań Posnania wszelkich przedmiotów niebezpiecznych, które mogą utrudniać korzystanie z usług innym Klubowiczom, bądź zagrażać ich zdrowiu czy zniszczenia mienia.
 10. Zabrania się wnoszenia zwierząt na teren Przystań Posnania.
 11. Przystań Posnania zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych maszyn i urządzeń na czas ich naprawy serwisowej.
 12. Przystań Posnania zastrzega sobie prawo odwołania zajęć grupowych, jeżeli liczba zainteresowanych nie będzie przekraczać trzech osób.
 13. Na zajęcia grupowe Klubowicz jest zobowiązany do przychodzenia punktualnie. Niedopuszczalne jest wchodzenia na w/w zajęcia w trakcie ich trwania. W tym przypadku instruktor ma prawo nie wpuścić Klubowicza na zajęcia.
 14. Konsumpcja jest dozwolona wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym.
 15. Dzieci Klubowiczów powinny pozostać w strefie dla nich wyznaczonej.
 16. Klubowicz zobowiązany jest opuścić salę ćwiczeń na 15 minut przed zamknięciem Klubu. Szatnie będą udostępnione do czasu zamknięcia Fitness Klubu.
 17. W zakresie nieregulowanym Umową oraz regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 18. Spółka ma prawo do zmiany treści Regulaminu w zakresie godzin otwarcia Klubu, zmiany świadczonych w obrębie Przystań Posnania usług oraz innych jego postanowień, na co Klubowicz wyraża zgodę.